pixel

Няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи от АГКК

skitsa

Двойно намалява боят на заявените услуги

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване на заповед по време на извънредното положение, се изпълняват по досегашния ред. Това се отнася и за едни от най-търсените услуги като изваждане на скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и удостоверителни документи.

На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта за изменение на кадастрална карта и регистър или в придружаващите го документи, като им се дава обичайният за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени, срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира.

Ако някоя услуга е необходимо да приключи с писмен отказ, то той се постановява в съответния срок, след което се съобщава на всички заинтересовани страни. Ако обаче заявителят, получил отказ, го оспорва, то срокът за оспорването по съдебен ред спира да тече.

Това се предвижда в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съответно службите към нея. След отмяната на извънредното положение срокът продължава да тече откъдето е спрял.

Промени в кадастрална карта и кадастрален регистър, за които в нормативната уредба е предвидена уведомителна процедура на заинтересованите страни, не могат да бъдат изпълнявани по време на извънредното положение. Проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър по заповеди, които не са влезли в сила до 13.03.2020 г., могат да се актуализират само по искане на всички страни в административното производство. В случай, че някоя от страните, засегната от промяната на кадастралната карта и регистър иска нови изменения по проекта, то такива не могат да бъдат правени, тъй като производството продължава да е висящо, защото по време на извънредно положение заповедта за промяна на кадастралната карта и регистър не влиза в сила.

В периода на извънредното положение всички служби на агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната работят и обслужват „на гише“ както до сега, като са взети необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите.

Продължава обслужването на потребителите и чрез системата за електронно заявяване на услуги КАИС, която е достъпна през интернет страницата на АГКК – https://kais.cadastre.bg/.

В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише, но са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Така например издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв., а в електронен вариант – 14 лв.

Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.

По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от въвеждането на извънредното положение до днес броят на заявените услуги е намалял двойно. За сравнение, на 12 март общият брой заявени услуги в страната е бил 2799, от които на гише 1438 и електронно 1361. На 26 март общо заявените услуги са 1096, от които 588 – на гише, и по електронен път – 509. Средно в София заявяваните на гише услуги преди 13 март тази година достигаха 350 – 400 броя на ден, а след въвеждането на извънредното положение те са намалели на 150 – 200 броя дневно.

Детайли
Детайли

Детайли

Каталог с над 900 архитектурни детайли за свободно ползване, предоставени ни от водещи компании в областта на строителството. Посетителите могат да теглят архитектурни детайли за много конструктивни решения на сградните елементи в PDF, DWG, JPG, DXF или PLA формати, сортирани по категория, фирма производител, формат за сваляне и ключова дума. Детайлите са изготвени в съответствие с най-новите строителни изисквания към сградните конструкции.

Още...